قیمت پنجره های دوجداره

قیمت پنجره های دوجداره


قیمت پنجره های دوجداره

قیمت درب و پنجره های دوجداره یکی از مهمترین سوالاتی است که برای مشتریان عزیز ما بسیار مهم است. در تعیین قیمت، فاکتورهای زیادی دخیل می باشند که در مقاله قیمت پنجره دوجداره به صورت کامل توضیح داده ایم. در این مقاله نیز سعی کرده ایم ابعاد مختلف پنجره ها و قیمت حدودیشان را برای شما عزیزان محاسبه کرده و خدمتتان ارائه دهیم. امیدواریم پنجره شهر بستری مناسب جهت پاسخگویی به تمامی سوالات شما خوبان باشد.

قیمت حدودی پنجره های دوجداره upvc

پنجره بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد: 1000*1000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 7/550/000 ریال

پنجره بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد 1000*1000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 8/930/000 ریال

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد 1000*1000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 11/580/000 ریال

پنجره بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد: 1200*1000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 8/140/000 ریال

پنجره بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد 1200*1000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 9/530/000 ریال

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد 1200*1000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 12/500/000 ریال

پنجره بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد 1500*1000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 9/160/000 ریال

پنجره بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد 1500*1000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 10/550/000 ریال

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد 1500*1000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 13/980/000 ریال

پنجره بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد 1500*1500
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 10/760/000 ریال

پنجره بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد 1500*1500
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 12/150/000 ریال

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد 1500*1500
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 16/390/000 ریال

پنجره بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد 2000*1000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 9/980/000 ریال

پنجره بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد 2000*1000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 11/360/000 ریال

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد 2000*1000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 16/750/000 ریال

پنجره ثابت و بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد 1200*2000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 11/600/000 ریال

پنجره ثابت و بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد 1200*2000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 12/980/000 ریال

پنجره ثابت و کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد 1200*2000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 16/590/000  ریال

پنجره ثابت و بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد 1500*2000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 13/340/000 ریال

پنجره ثابت و بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد 1500*2000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 14/720/000 ریال

پنجره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد 1500*2000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 18/612/000 ریال

پنجره ثابت و بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد 2000*2000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 16/250/000 ریال

پنجره ثابت و بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد 2000*2000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 17/640/000 ریال

پنجره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد 2000*2000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 21/980/000 ریال

پنجره ثابت و بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد 1200*3000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 18/710/000 ریال

پنجره ثابت و بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد 1200*3000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 21/480/000 ریال

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد 1200*3000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 26/890/000 ریال

پنجره ثابت و بازشوی تک حالته کتیبه دار

پنجره دوجداره تک حالته کتیبه دار
ابعاد 2000*2000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 17/480/000 ریال

پنجره ثابت و بازشوی دوحالته کتیبه دار

پنجره دوجداره دوحالته کتیبه دار
ابعاد 2000*2000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 18/870/000 ریال

پنجره کشویی کتیبه دار

پنجره دوجداره کشویی کتیبه دار
ابعاد 2000*2000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 24/970/000 ریال

پنجره قوس دار تک حالته

پنجره دوجداره قوس دار تک حالته
ابعاد 2000*800
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 12/490/000 ریال

پنجره قوس دار دوحالته

پنجره دوجداره قوس دار دوحالته
ابعاد 2000*800
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 13/870/000 ریال

قیمت پنجره های دوجداره قوس دار

پنجره دوجداره قوس دار
ابعاد 2000*800
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 14/600/000 ریال

قیمت حدودی پنجره های دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد 1000*1000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 3/170/000 ریال

پنجره دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد 1200*1000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 3/600/000 ریال

پنجره دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد 1500*1000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 4/290/000 ریال

پنجره دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد 1500*1500
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 5/700/000 ریال

قیمت پنجره های دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد 1500*1200
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 4/850/000 ریال

پنجره دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد 2000*1000
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده 4+12+4
قیمت: 5/400/000 ریال

قیمت پنجره های دوجداره

پنجره دوجداره قیمتقیمت پنجره های دوجدارهقیمت پنجره های دوجداره ایزدشهرقیمت پنجره های دوجداره بابلقیمت پنجره های دوجداره بابلسرقیمت پنجره های دوجداره بازشوقیمت پنجره های دوجداره بهشهرقیمت پنجره های دوجداره ثابتقیمت پنجره های دوجداره خانه دریاقیمت پنجره های دوجداره خزرشهرقیمت پنجره های دوجداره دریاکنارقیمت پنجره های دوجداره رویانقیمت پنجره های دوجداره ریلیقیمت پنجره های دوجداره ساریقیمت پنجره های دوجداره سرخرودقیمت پنجره های دوجداره فریدونکنارقیمت پنجره های دوجداره قائمشهرقیمت پنجره های دوجداره کشوییقیمت پنجره های دوجداره کلاردشتقیمت پنجره های دوجداره نورقیمت پنجره های دوجداره نوشهرقیمت در و پنجره دوجدارهقیمت درب و پنجرهقیمت درب و پنجره دوجدارهقیمت درب و پنجره لولاییقیمت درب و پنجره های دوجداره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *