آیا نحوه نصب پنجره در کیفیت نهایی آن تاثیرگذار است؟