ایراد پنجره لولایی این است که در هنگام باز شدن به پرده گیر می کند، راه حل چیست؟