محمد شهیری - میر عامل

محمد شهیری طبرستانی

موسس و مدیرعامل

پنجره شهر

اعضای تیم ما

احمدرضا معلم

احمدرضا معلم

عضو هیئت مدیره

فرشته حسن نژاد

فرشته حسن نژاد

مدیر فروش

سید جواد سعادتمند

سید محمد جواد سعادتمند

مدیر اداری

الیاس ثابت

الیاس ثابت

کارشناس فروش

جابر خراط پور

جابر خراط پور

کارشناس فروش

امیرحسین شعبانی

کارشناس فروش

پارسا یحیی زاده

پارسا یحیی زاده

سرپرست اجرا

سید یوسف کاظمی

سید یوسف کاظمی

سرپرست خط آلومینیوم

علی ابراهیمی پور

علی ابراهیم پور

سرپرست خط UPVC

امیر مجیدی

امیر مجیدی

سرپرست خط شیشه

محمد یوسف تبار

محمد یوسف تبار

حسابدار

زهره رودسرابی

زهره رودسرابی

مسئول خرید

فاطمه یزدانی

فاطمه یزدانی

مسئول کنترل کیفیت

فاطمه میرزایی

فاطمه میرزایی

سرپرست تیم طراحی

زهره ارجمندی

زهره ارجمندی

کارشناس‌سایت‌و‌فضای‌مجازی