لیست قیمت پنجره های دوجداره – پنجره شهر

قیمت پنجره های دوجداره

قیمت پنجره های دوجداره


قیمت پنجره های دوجداره

قیمت درب و پنجره‌های دوجداره یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که برای مشتریان عزیز ما بسیار مهم است. در تعیین قیمت، فاکتو‌های زیادی دخیل می‌باشند که در انتهای مقاله به صورت کامل توضیح داده ایم. در این مقاله نیز سعی کرده‌ایم ابعاد مختلف پنجره‌ها و قیمت حدودیشان را با دو پروفیل انزو و پروفیل وینتک برای شما عزیزان محاسبه کرده و خدمتتان ارائه دهیم. امیدواریم پنجره شهر بستری مناسب جهت پاسخگویی به تمامی سوالات شما خوبان باشد.

قیمت حدودی پنجره های دوجداره upvc

پنجره بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد: ۱۰۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۲/۵۲۷/۰۰۰ تومان
تومان قیمت انزو: ۱/۷۵۷/۰۰۰ تومان

پنجره بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۳/۰۱۲/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۲/۲۴۲/۰۰۰ تومان

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۳/۲۳۵/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۲/۴۹۵/۰۰۰ تومان

پنجره بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد: ۱۲۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۲/۷۹۰/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۱/۹۱۵/۰۰۰ تومان

پنجره بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۱۲۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۳/۲۷۵/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۱۲۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۳/۵۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان

پنجره بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد ۱۵۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۳/۲۱۲/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۲/۱۷۸/۰۰۰ تومان

پنجره بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۱۵۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۲/۶۶۳/۰۰۰ تومان

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۱۵۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۴/۰۹۲/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۳/۰۹۴/۰۰۰ تومان

پنجره بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۳/۷۴۷/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۲/۵۷۲/۰۰۰ تومان

پنجره بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۴/۲۳۳/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۳/۰۵۷/۰۰۰ تومان

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۴/۷۸۵/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۳/۶۴۳/۰۰۰ تومان

پنجره بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۳/۵۷۶/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۲/۴۲۷/۰۰۰ تومان

پنجره بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۴/۰۶۲/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۲/۹۱۲/۰۰۰ تومان

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۵/۰۲۳/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۳/۷۷۸/۰۰۰ تومان

پنجره ثابت و بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد ۱۲۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۳/۹۷۶/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۲/۶۰۱/۰۰۰ تومان

پنجره ثابت و بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۱۲۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۴/۴۶۱/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۳/۰۸۶/۰۰۰ تومان

پنجره ثابت و کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۱۲۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۴/۸۴۳/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۳/۷۰۲/۰۰۰ تومان

پنجره ثابت و بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد ۱۵۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۴/۳۰۲/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۲/۹۸۳/۰۰۰ تومان

پنجره ثابت و بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۱۵۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۴/۷۸۷/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۳/۴۶۸/۰۰۰ تومان

پنجره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۱۵۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۵/۴۹۴/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۴/۱۹۵/۰۰۰ تومان

پنجره ثابت و بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد ۲۰۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۵/۲۰۲/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۳/۶۲۱/۰۰۰ تومان

پنجره ثابت و بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۲۰۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۵/۶۸۷/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۴/۱۰۶/۰۰۰ تومان

پنجره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۲۰۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۵/۴۹۴/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۵/۰۱۷/۰۰۰ تومان

پنجره ثابت و بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد ۱۲۰۰*۳۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۶/۳۵۸/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۴/۳۸۱/۰۰۰ تومان

پنجره ثابت و بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۱۲۰۰*۳۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۷/۳۵۸/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۵/۳۵۱/۰۰۰ تومان

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۱۲۰۰*۳۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۷/۹۰۶/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۶/۰۹۳/۰۰۰ تومان

پنجره ثابت و بازشوی تک حالته کتیبه دار

پنجره دوجداره تک حالته کتیبه دار
ابعاد ۲۰۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۵/۹۵۵/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۴/۱۱۲/۰۰۰ تومان

پنجره ثابت و بازشوی دوحالته کتیبه دار

پنجره دوجداره دوحالته کتیبه دار
ابعاد ۲۰۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۶/۴۴۰/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۴/۵۹۸/۰۰۰ تومان

پنجره کشویی کتیبه دار

پنجره دوجداره کشویی کتیبه دار
ابعاد ۲۰۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۷/۳۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۵/۷۲/۰۰۰ تومان

پنجره قوس دار تک حالته

پنجره دوجداره قوس دار تک حالته
ابعاد ۲۰۰۰*۸۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۳/۶۳۲/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۲/۵۸۱/۰۰۰ تومان

پنجره قوس دار دوحالته

پنجره دوجداره قوس دار دوحالته
ابعاد ۲۰۰۰*۸۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۴/۱۱۸/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۳/۶۶۶/۰۰۰ تومان

قیمت پنجره های دوجداره قوس دار

پنجره دوجداره قوس دار
ابعاد ۲۰۰۰*۸۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۳/۷۳۳/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۲/۷۲۳/۰۰۰ تومان

قیمت حدودی پنجره های دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۱/۱۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۸۰۷/۰۰۰ تومان

پنجره دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد ۱۲۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۱/۳۱۷/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۹۱۹/۰۰۰ تومان

پنجره دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد ۱۵۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۱/۵۳۷/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۱/۰۸۴/۰۰۰ تومان

پنجره دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۱/۹۷۳/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۱/۴۲۷/۰۰۰ تومان

قیمت پنجره های دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد ۱۵۰۰*۱۲۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۱/۷۱۱/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۱/۲۲۱/۰۰۰ تومان

پنجره دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت وینتک: ۱/۹۱۱/۰۰۰ تومان
قیمت انزو: ۱/۳۵۸/۰۰۰ تومان

فاکتورهای مهم در تعیین قیمت پنجره دوجداره

 

 1. مدل پنجره
 2. ابعاد پنجره
 3. پروفیل مصرفی
 4. یراق آلات مصرفی
 5. نوع و رنگ شیشه‌ها

 

مدل پنجره

مدل پنجره (تعداد بازشوی پنجره) در تعیین قیمت پنجره دوجداره بسیار حائز اهمیت است. در مقاله انواع مدل پنجره دوجداره upvc مدل‌های پنجره به همراه ویژگی‌هایشان توضیح داده شده که شما می‌توانید با مطالعه آن انتخاب بهتری با توجه به نیازتان داشته باشید.

قیمت پنجره دوجداره
قیمت پنجره دوجداره

 

ابعاد پنجره

منظور از ابعاد پنجره، طول و عرض آن می‌باشد که قاعدتا هر چقدر طول و عرض آن بیشتر باشد مقدار پروفیل مصرفی در آن بیشتر بوده و منجرب به افزایش قیمت می‌گردد.

پروفیل مصرفی

ماده اصلی تشکیل دهنده پنجره‌ها پروفیل می‌باشد به همین دلیل نوع پروفیلِ مصرف شده عامل بسیار مهمی در تعیین قیمت پنجره دوجداره می‌باشد که برند و رنگ آن در بررسی قیمت تاثیرگذار می‌باشد.

پروفیل
پروفیل

 • برند پروفیل: برندهای متفاوت و از کشورهای مختلف برای پروفیل وجود دارد که شرکت پنجره شهر با توجه به درخواست مشتری پروفیل‌هایی مانند وینتک، انزو، کیسان و … برای تولید استفاده می‌کنند. برای آگاهی بیشتر از کیفیت برندهای پروفیل، مقاله پروفیل هافمن یا وینتک را مطالعه کنید.
 • رنگ پروفیل: رنگ پروفیل‌ها شامل سفید، یه رو لمینت و دو رو لمینت می‌باشد که هر کدام قیمت متفاوتی دارند.

یراق آلات مصرفی

یراق آلات به ابزاری مانند لولا، دستگیره و زاماک گفته می‌شود که جنس‌ها و برندهای متفاوتی از آن‌ها در بازار ما موجود است و بسته به درخواست مشتری و میزان اهمیت قیمت پنجره دوجداره آن در محصول استفاده می‌گردد. یراق‌های با کیفیت و برند خوب مطمئنا به هزینه کار خواهد افزود اما در عین حال محصولی با کیفیتی بهتر به مشتری تحویل داده خواهد شد. برندهایی که پنجره شهر از آن برای یراق آلات استفاده می‌کند؛ ورنه (vorne) ،رز (reze) و اندو (endow) می‌باشند.

یراق آلات
یراق-آلات

 

نوع و رنگ شیشه‌ها

یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت پنجره دوجداره، نوع و رنگ شیشه به کاربرده شده در آن می‌باشد که با توجه به نیاز و سلیقه مشتری تایین می‌گردد:

شیشه دوجداره
شیشه دوجداره

 

انواع شیشه

 • شیشه‌ها در انواع مختلف لمینت، سکوریت و شیشه‌های هوشمند در بازار موجود می‌باشند که شیشه لمینت و هوشمند به دلیل شرایط تولید و کاربرد خاص دارای قیمت بالاتری نسبت به انواع دیگر شیشه‌ها می‌باشند. شیشه‌های سکوریت معمولا برای مکان‌های شلوغ و پرتردد مناسب می‌باشد زیرا در صورت شکستن کاملا خورد می‌شوند و تکه‌های بزرگ شیشه ایجاد نمی‌شود. شیشه خودرو‌ها نیز معمولا از نوع سکوریت می‌باشد.
 • شیشه‌ها به صورت تک جداره، دوجداره و سه‌جداره موجود می‌باشند که اصولا از نوع دوجداره در تولید درب و پنجره‌ها استفاده می‌گردد.

تاثیر استفاده از گاز آرگون در شیشه دوجداره

 

رنگ شیشه

شیشه‌های دوجداره در رنگ‌های مختلف زیر در بازار موجود می‌باشد. شیشه‌های رفلکس معمولا از شیشه‌های ساده گران‌تر هستند، شیشه‌های رفلکس دوجداره از یک جداره ساده و یک جداره شیشه رفلکس تولید می‌گردد. شیشه‌های رفلکس مانع از ورود نور خورشید به داخل ساختمان و تاریک شدن فضای داخل می‌شوند اما در شب فضای داخل ساختمان قابل رویت می‌باشد.

 • رفلکس
 • نقره ای
 • طلایی
 • ساده
 • برنز

 

شیشه های رنگی در طراحی دکوراسیون

 

قیمت پنجره دوجداره upvc چگونه محاسبه می‌شود.

معمولا قیمت پنجره دوجداره به طور میانگین به سادگی قابل محاسبه است. اما برای رسیدن به قیمت واقعی پنجره دوجداره به طور دقیق، لازم است که ابعاد دقیق پنجره را داشته باشیم. علاوه بر این تعداد بازشوها، فیکس و نوع بازشدن پنجره بر اساس تک حالته، دوحالته یا کشویی بودن، برای تشخیص قیمت دقیق پنجره، موثر است. قیمت پایه درب و پنجره دوجداره براساس میانگین هر مترمربع از فضای مورد نظر مشخص می‌شود.

تعویض پنجره دوجداره با مدل جدید

 

سایر مواردی که بر قیمت نهایی پنجره دوجداره موثر است

تا اینجا با مواردی آشنا شدیم که بر قیمت نهایی درب و پنجره دوجداره تاثیر گذارند و تغییر هر یک از آن ها می‌تواند قیمت را زیاد یا کم کند. به همین دلیل ارائه یک قیمت برای درب و پنجره، تنها در صورتی ممکن است که بخواهیم قیمت پایه یا میانگین قیمت کلی را اعلام کنیم و قیمت تمام شده، در پایان کار مشخص می‌شود.

سوالات متداول در مورد درب و پنجره دوجداره

 

هزینه نصب پنجره دوجداره

پس از خرید پنجره دوجداره و پرداخت هزینه‌های آن، فراموش نکنید که باید هزینه‌ای را جهت نصب آن‌ها کنار بگذارید. نصب درب و پنجره کاری تخصصی و فنی است که نیاز به مهارت و دانش مشخصی دارد. همچنین به دلیل وزن و اندازه پنجره‌ها کاری پر زحمت است. بنابراین هزینه بر بودن آن بسیار منطقی به حساب می‌آید.

اهمیت نصب پنجره دوجداره

 

داخلی یا وارداتی بودن برند درب و پنجره

طبیعی است که درب و پنجره‌های وارداتی، گران‌تر از نمونه‌های تولید داخل باشند. درب و پنجره خارجی با دلار خریداری می‌شوند و هزینه حمل و نقل از کشور مبدا به ایران نیز به هزینه‌های تولید آن‌ها اضافه می‌شود.

تعمیرات تخصصی درب و پنجره دوجداره

شرکت پنجره شهر تولید و عرضه کننده انواع درب و پنجره دوجداره، توری پلیسه، پرده‌های مدرن و … می‌باشد. جهت سفارش محصولات و یا مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

تلفن تماس :

۰۱۱-۳۲۳۲۳۲۹۷

۰۹۱۱۳۱۸۰۰۳۰

۰۹۱۱۳۱۸۰۰۴۰

۰۹۱۱۳۱۸۰۰۵۰

۴ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *