لیست قیمت پنجره های دوجداره – پنجره شهر

قیمت پنجره های دوجداره

قیمت پنجره های دوجداره


قیمت پنجره های دوجداره

قیمت درب و پنجره‌های دوجداره یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که برای مشتریان عزیز ما بسیار مهم است. در تعیین قیمت، فاکتو‌های زیادی دخیل می‌باشند که در مقاله قیمت پنجره دوجداره به صورت کامل توضیح داده ایم. در این مقاله نیز سعی کرده‌ایم ابعاد مختلف پنجره‌ها و قیمت حدودیشان را برای شما عزیزان محاسبه کرده و خدمتتان ارائه دهیم. امیدواریم پنجره شهر بستری مناسب جهت پاسخگویی به تمامی سوالات شما خوبان باشد.

قیمت حدودی پنجره های دوجداره upvc

پنجره بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد: ۱۰۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۱۹/۳۲۰/۰۰۰ ریال

پنجره بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۲۲/۹۶۰/۰۰۰ ریال

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۲۴/۹۴۰/۰۰۰ ریال

پنجره بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد: ۱۲۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۲۱/۳۸۰/۰۰۰ ریال

پنجره بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۱۲۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۲۵/۰۲۲/۰۰۰ ریال

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۱۲۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۲۷/۵۷۰/۰۰۰ ریال

پنجره بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد ۱۵۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۲۴/۶۴۰/۰۰۰ ریال

پنجره بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۱۵۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۲۸/۲۸۰/۰۰۰ ریال

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۱۵۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۳۱/۶۳۰/۰۰۰ ریال

پنجره بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۲۸/۵۹۰/۰۰۰ ریال

پنجره بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۳۲/۲۳۰/۰۰۰ ریال

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۳۶/۸۳۰/۰۰۰ ریال

پنجره بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۳۰/۳۱۰/۰۰۰ ریال

پنجره بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۳۳/۹۵۰/۰۰۰ ریال

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۳۸/۷۸۰/۰۰۰ ریال

پنجره ثابت و بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد ۱۲۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۳۰/۲۱۰/۰۰۰ ریال

پنجره ثابت و بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۱۲۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۳۳/۸۵۰/۰۰۰ ریال

پنجره ثابت و کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۱۲۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۳۷/۲۷۰/۰۰۰  ریال

پنجره ثابت و بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد ۱۵۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۳۴/۹۶۰/۰۰۰ ریال

پنجره ثابت و بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۱۵۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۳۸/۵۴۰/۰۰۰ ریال

پنجره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۱۵۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۴۲/۱۴۰/۰۰۰ ریال

پنجره ثابت و بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد ۲۰۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ ریال

پنجره ثابت و بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۲۰۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۴۶/۳۵۰/۰۰۰ ریال

پنجره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۲۰۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۵۰/۲۳۰/۰۰۰ ریال

پنجره ثابت و بازشوی تک حالته

پنجره دوجداره تک حالته
ابعاد ۱۲۰۰*۳۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۳۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال

پنجره ثابت و بازشوی دوحالته

پنجره دوجداره دوحالته
ابعاد ۱۲۰۰*۳۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۴۰/۸۴۰/۰۰۰ ریال

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی
ابعاد ۱۲۰۰*۳۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۶۱/۳۷۰/۰۰۰ ریال

پنجره ثابت و بازشوی تک حالته کتیبه دار

پنجره دوجداره تک حالته کتیبه دار
ابعاد ۲۰۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۵۳/۹۰۰/۰۰۰ ریال

پنجره ثابت و بازشوی دوحالته کتیبه دار

پنجره دوجداره دوحالته کتیبه دار
ابعاد ۲۰۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۴۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال

پنجره کشویی کتیبه دار

پنجره دوجداره کشویی کتیبه دار
ابعاد ۲۰۰۰*۲۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۵۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال

پنجره قوس دار تک حالته

پنجره دوجداره قوس دار تک حالته
ابعاد ۲۰۰۰*۸۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۲۵/۶۲۰/۰۰۰ ریال

پنجره قوس دار دوحالته

پنجره دوجداره قوس دار دوحالته
ابعاد ۲۰۰۰*۸۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۲۹/۲۵۹/۰۰۰ ریال

قیمت پنجره های دوجداره قوس دار

پنجره دوجداره قوس دار
ابعاد ۲۰۰۰*۸۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۲۴/۲۴۳/۰۰۰ ریال

قیمت حدودی پنجره های دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۸/۷۱۱/۰۰۰ ریال

پنجره دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد ۱۲۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۹/۷۷۰/۰۰۰ ریال

پنجره دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد ۱۵۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۱۱/۳۶۰/۰۰۰ ریال

پنجره دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۱۴/۴۴۰/۰۰۰ ریال

قیمت پنجره های دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد ۱۵۰۰*۱۲۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۱۱/۳۶۰/۰۰۰ ریال

پنجره دوجداره ثابت

پنجره دوجداره ثابت
ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰
رنگ پروفیل: سفید
شیشه: فلوت ساده ۴+۱۲+۴
قیمت: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۴ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *